aaulogga.gif (2276 bytes)

BIRK* - Steg i genomförandet

 1. Uppdragsgivaren och konsulten planerar tillsammans hela genomförandet och seminariet samt utser deltagare, bestämmer plats och överenskommer en tidplan. 2. Organisationen informeras om den förestående faktainsamlingen och dess syfte som grund för ett konkret förbättringsarbete (kvalitetssatsning).

  Uppdragsgivarens åtgärd, eventuellt med underlag från konsulten. 3. Kunder externt och/eller internt utses för intervjuer. Vid internundersökning intervjuas representanter för båda sidor i aktuella interna kund/leverantörsförhållanden. De utsedda informeras om att en intervjuare kommer att ta kontakt för ett samtal (oftast per telefon).

  Uppdragsgivarens åtgärd, lämpligen i samråd med och baserat på underlag från konsulten. 4. Konsulten tar kontakt för att bestämma tider för samtal. Antalet intervjuade varierar med faktamängden. I princip gäller att så länge nya fakta kommer fram är det meningsfullt med fler intervjuer. Normalt erfordras 15 - 25 st.

  Konsultens åtgärd, eventuellt med bistånd av sekreterare eller kontaktperson hos uppdragsgivaren. 5. Konsulten sammanställer erhållna uttalanden till en slumpmässig "bristlista". Listan avstäms med uppdragsgivaren och kompletteras med bakgrundsfrågor samt utformas till en färdig enkät med ett för ändamålet formulerat följebrev.

  Konsultens åtgärd. Avstämning lämpligen vid ett möte varvid också slutgiltigt bestäms till vilka och hur många enkäten skall gå till. 6. Kopiering och distribution av enkäten inklusive svarskuvert.

  Normalt uppdragsgivarens åtgärd. Svar kan gå direkt till konsulten eller insamlas hos uppdragsgivaren. Ibland erfordras påminnelsebrev. 7. En kallelse utsänds till seminariedeltagarna.
  Uppdragsgivarens åtgärd baserad på underlag från konsulten. 8. Inmatning av svar och datakörning till rangordnade bristlistor med olika skärning beroende på bakgrundsfrågor och ändamål med enkätresultatet.

  Konsultens åtgärd. 9. Genomförande av seminarium med nyckelpersoner varvid syftet är: * ökad kvalitetsinsikt, * allmän accept på fakta, * gemensam problemlösning, * gemensam uppfattning om inriktning och förestående åtgärder.

  Uppdragsgivaren arrangerar med lokal / internat etc. Konsulten leder seminariet, som lämpligen varar under ett dygn, från lunch dag 1 till lunch dag 2 i lokal helst utanför ordinarie arbetsplats. 10. Konsulten sammanfattar och kompletterar bakgrundsfakta och seminarieresultat till ett förslag till handlingsprogram som underlag för uppdragsgivarens vidare åtgärder.

* BIRK=BristInventering för Rätt Kvalitet

 

© AAU
Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg