aaulogga.gif (2276 bytes)

BIRK - Brist-/behovs-Inventering för Rätt Kvalitet

BIRK är en sammanhållande PDS*) metod för att:

1. Identifiera kundbehov och förväntningar

2. Analysera orsaker till upplevda brister och skapa accept på bristerna

3. Ta fram handlingsprogram som eliminerar orsaker till bristerna

En BIRK omfattar problemlösnings-hjulets tre första steg:

analyscirkel.gif (5206 bytes)

 

Syfte
Att tydliggöra brister i av kunder upplevda förväntningar, som underlag för förbättringsåtgärder.

 

Genomförande
I en BIRK frågar vi kunderna hur leverantören uppfyller förväntningarna och vilka brister som upplevs. De fakta om förhållandena, som kunderna anger, formuleras till sk brist-påståenden. Dessa viktas genom en enkät till ett större antal kunder. Resultatet av enkäten bearbetas av oss i ett speciellt utvecklat dataprogram och resulterar i en rangordnad lista över problem-/brister.

De flesta som utför PDS-undersök-ningar, stannar i hjulets ruta 1, med presentation av problemlistan. Vi menar att det är först när listan finns som det egentliga arbetet börjar. Tillsammans med vår uppdragsgivare analyserar vi resultatet vid ett seminarium med lednings-gruppen (hjulets rutor 2 och 3). Genom ledningens delaktighet i problem-beskrivning och orsak/verkan-analys fås acceptans på situationen. Eftersom kundernas direkt uttryckta behov och förväntningar bildar faktaunderlag, är det lätt att acceptera situationen och bli överens om ett handlingsprogram.

Ansvarsfördelningen för beslutade åtgärder för att nå rätt kvalitet blir också klarlagd och handlings-programmet kan komma igång snabbt. Vi åtar oss att stödja och följa upp genomförandet.

 

Resultat
Metoden ger en opartiskt framtagen faktabild och ger snabbare resultat än traditionella diagnosmetoder med svårlästa rapporter. BIRK används med fördel även vid undersökning av interna kund- och leverantörs-relationer. En sådan undersökning kan också kompletteras med uppgifter om bristkostnader.

*) PDS=Problem Detection Study

greentriangle.gif (239 bytes) BIRK* - Steg i genomförandet

 

© AAU
Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg